Taal wijzigen
Deltares Publicaties
Sidebar content Main content
Acties

Details

Samenvatting

Door klimaatverandering zal de zeespiegel stijgen, de luchttemperatuur toenemen en de neerslag en rivierafvoer wijzigen. Klimaatverandering roept de vraag op hoe “klimaatrobuust” het Volkerak-Zoommeer is. Met klimaatrobuust wordt bedoeld tot welke mate van klimaatverandering de beheerdoelen en/of gebruiksfuncties van het Volkerak-Zoommeer gehandhaafd kunnen blijven. De beheerdoelen zijn waterveiligheid, waterbeheer (waterpeil en chlorideconcentratie), waterkwaliteit (KRW) en natuur (Natura2000, concept aanwijzingsbesluit). Gebruiksfuncties zijn scheepvaart, landbouw, recreatie (zwemmen, recreatievaart, overig), beroepsvisserij, sportvisserij en leefomgeving. In dit onderzoek is de klimaatrobuustheid van het Volkerak-Zoommeer voor het regulier peilbeheer en de zoetwatervoorziening kwantitatief onderzocht. De overige beheerdoelen en gebruiksfuncties zijn kwalitatief beoordeeld op klimaatrobuustheid. De kwantitatieve analyse maakt gebruik van een model dat de water- en chloridebalans van het Volkerak-Zoommeer doorrekent op basis van aannames voor de in- en uitgaande debieten en bijbehorende chlorideconcentratie en een aantal zoutvrachten.

Verwijder uit selectie
Voeg toe aan selectie
AIS gebruikt functionele cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Deze AIS maakt ook gebruik van analytische cookies.